O festivalu

Olomouc je město s tisíciletou tradicí duchovního a hudebního života. V roce 1063 založil český kníže Vratislav v Olomouci biskupství. V roce 1777 byla olomoucká diecéze povýšena na arcidiecézi. Vysoce rozvinutý a čilý hudební život se v minulosti soustředil kolem metropolitní kapituly a přitahoval vynikající hudebníky nejen do Olomouce, ale i do širokého okolí. Význační skladatelé a instrumentalisté zasvětili své životy rozvoji a obohacování zdejší kultury. Renesanční polyfonik Jacobus Gallus působil jako regenschori v katedrále sv. Václava, skladatel a houslista Heinrich Ignaz Biber, jakož i český barokní skladatel Pavel Josef Vejvanovský žili a pracovali v arcibiskupském paláci v nedaleké Kroměříži. V roce 1767 navštívil Olomouc tehdy jedenáctiletý W. A. Mozart a údajně zde složil svou Olomouckou symfonii. V Olomouci zanechali své stopy i jiní význační skladatelé: Antonín Dvořák spolupracoval se sborem Žerotín a věnoval mu své oratorium Sv. Ludmila a Gustav Mahler dirigoval orchestr olomouckého německého divadla. Ludwig van Beethoven věnoval svou slavnou Missu solemnis arcivévodovi Rudolfovi Habsburskému u příležitosti jeho intronizace jako arcibiskupa olomouckého a Leoš Janáček dedikoval svou Glagolskou mši arcibiskupu Prečanovi.
Olomouc, město v srdci Moravy, je svou bohatou spirituální a hudební tradicí, mnoha skvosty sakrální i světské architektury, předurčeno stát se hostitelem festivalu duchovní hudby.

Podzimní festival duchovní hudby byl založen v roce 1994 a za 30 let svého trvání se stal jednou z hlavních kulturních událostí v Olomouci. Pořadatelem festivalu je USICA VIVA z.s.  za podpory Olomouckého arcibiskupství, s statutárníhoměsta Olomouc,  Olomouckého kraje a Ministersta kultury ČR. Od svého vzniku do roku 2021 se festival konal pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, v roce 2022 záštitu nad festivalem převzal Mons. Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze. Spoluzakladatelem a uměleckým garantem byl 15 let přední český dirigent Stanislav Macura, který vtiskl festivalu jeho podobu a specifičnost. Dramaturgie čerpá z nesmírně bohatého dědictví největších skladatelů celého světa, aniž by se vyhýbala současné hudbě a zároveň má i ekumenický rozměr. Festival získal renomé také díky vynikajícím uměleckým výkonům špičkových sólistů, vokálních a instrumentálních hudebních těles. Z festivalových koncertů byly pořízeny rozhlasové nahrávky (Český rozhlas, Radio Niederoesterreich ORF, Slovenský rozhlas, Polské Radio), koncerty byly vysílány v evropských zemích prostřednictvím Evropské vysílací unie (EBU). Bylo natočeno a odvysíláno 31 koncertů ve spolupráci s Českou televizí a televizí NOE.

 Zakladatelem festivalu je umělecká agentura ARS VIVA, pořadatelem od roku 2009 spolek MUSICA VIVA ve spolupráci se zakládající agenturou. 


Olomouc is a city with a thousand year tradition of spiritual and musical life. The Czech prince Vratislav founded a bishopric in Olomouc as early as in 1063. The Olomouc diocese was elevated to archdiocese in 1777. Highly developed and lively musical activity of the past concentrated around the metropolitan chapter and brought prominent musicians not only to Olomouc but to the whole region. Outstanding composers and instrumentalists dedicated their lives to development and enrichment of its culture. The prominent renaissance polyphonist Jacobus Gallus was the choir master at St. Wenceslas cathedral, the Austrian composer and violinist Heinrich Ignaz Biber, and the Czech baroq composer Pavel Josef Vejvanovský lived and worked at the nearby Archbishop’s castle in Kroměříž. In 1767, W. A. Mozart, aged 11, visited Olomouc and allegedly composed his so called Olomouc symphony there. Other eminent composers left their imprint: Antonín Dvořák worked with the Žerotín choir and dedicated his largest oratorio St. Ludmila to them and Gustav Mahler conducted the orchestra of the German theatre in Olomouc. Ludwig van Beethoven dedicated his glorious Missa solemnis to the Archduke Rudolph of Hapsburg on the occasion of his inauguration as the archbishop of Olomouc and Leoš Janáček dedicated his Glagolitic Mass to the archbishop Prečan. Olomouc, the city in the heart of Moravia, with its rich spiritual and musical tradition, a myriad of marvels of both sacral and secular architecture, is predestined to host a sacred music festival.

Autumn Festival of Sacred Music was founded in 1994 and over the thirty years of its existence has become a major cultural event in Olomouc. Under the auspices of the Archbishop of Olomouc and Moravian metropolitan Mons. Jan Graubner (1994-2021) and Mons. Josef Nuzík, the diocese administrator (since 2022), the Festival is organised by MUSICA VIVA Society in cooperation with the City of Olomouc, the Regional Authority of the Olomouc Region and the Czech Ministry of Culture. The prominent Czech conductor Stanislav Macura was the Festival’s co-founder and over a period of fifteen years served as its artistic director and principal conductor thus significantly influencing the Festival’s unique character. The dramaturgy draws upon the immensely rich heritage of brilliant composers of all nations without ignoring contemporary modern sacred music and observes ecumenical principles. The Festival has been recognized for the outstanding artistic quality of guest soloists and internationally renowned quality of vocal and instrumental ensembles. Radio recordings were made from the Festival concerts by Czech Radio, Radio Niederoesterreich (ORF), Slovak Radio and Polish Radio; concerts were broadcasted across Europe via the EBU international broadcasting network. Thirty-one concerts were recorded and broadcasted in cooperation with Czech Television and TV Noe.

The founder of the Festival is the artistic agency ARS VIVA. From 2009 the Festival is organised by the civic society MUSICA VIVA in co-operation with the founding Agency.